Regulamin KOLA 2019

 1. Konferencja Larpowa KOLA we Wrocławiu (zwana dalej Kolą) to cykliczna konferencja hobbystyczna o charakterze non profit. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne.
 2. Organizatorem Koli jest Stowarzyszenie Argos z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 169/26, KRS 0000760135 (zwane dalej Organizatorem).
 3. Kola odbywa się na terenie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław
 4. Wstęp na teren Koli mają: organizatorzy, przedstawiciele partnerów (po uzgodnieniu z Organizatorem), zarejestrowana obsługa oraz zarejestrowani uczestnicy.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji internetowej przed rozpoczęciem wydarzenia albo dokonanie rejestracji w czasie trwania konferencji, w wyznaczonym przez organizatora punkcie.
 6. Każda osoba przybyła na Kolę zobowiązana jest wylegitymować się w punkcie akredytacyjnym za pomocą ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Po potwierdzeniu akredytacji otrzyma ona imienny identyfikator.
 7. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie są zobowiązane przedstawić w akredytacji zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu według wzoru zamieszczonego na stronie www.
 8. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić swój identyfikator w widocznym miejscu.
 9. Wstęp na punkty programu jest wolny.
 10. Ze względu na przepisy pożarowe każda z sal ma swoją określoną maksymalną pojemność. W przypadku jej przekroczenia obsługa ma prawo odmowy uczestnikowi wejścia do sali. Obsługa ma również prawo do kontroli czasu danego wystąpienia/punktu programu, a w przypadku przekroczenia ustalonego wcześniej limitu czasu –  do przerwania wystąpienia, po wcześniejszym zasygnalizowaniu prowadzącemu że przekroczył on limit czasu.
 11. Na terenie Koli można przebywać tylko do zakończenia ostatniego punktu programu.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników związane z uczestnictwem w punktach oficjalnego programu wydarzenia. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy.
 13. Na terenie Koli obowiązują następujące zakazy:
  • wnoszenia w jakiejkolwiek formie i/lub spożywania alkoholu oraz nielegalnych używek oraz innych środków odurzających;
  • palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów poza wyznaczonymi do tego miejscami;
  • rozstawiania, rozklejania czy innej dystrybucji materiałów reklamowych bez wcześniejszej zgody Organizatorów;
  • spożywania posiłków i ciepłych napojów w salach wykładowych i warsztatowych;
  • wnoszenia wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej, białej, pistoletów na kulki (replik ASG) i materiałów pirotechnicznych oraz innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 15. Każdy uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów oraz obsługi budynku. Osoba naruszająca prawo, w szczególności powodująca zagrożenie życia lub zdrowia i naruszająca dobra materialne innych uczestników, zostanie usunięta z Koli, a sprawa zostanie przekazana do odpowiednich służb.
 16. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Koli i Organizatora.
 17. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją konferencji larpowej Kola we Wrocławiu i działalnością statutową Stowarzyszenia Argos. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.
 18. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do uczestnictwa.