1. Konferencja Larpowa KOLA w Krakowie (zwana dalej Kolą) to cykliczna konferencja hobbystyczna o charakterze non profit. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne.
 2. Organizatorem Koli jest Stowarzyszenie Larpownia (zwane dalej Organizatorem).
 3. Kola odbywa się w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 12 w dniach 23-25 lutego 2018 roku.
 4. Wstęp na teren Koli mają: organizatorzy, przedstawiciele partnerów (po uzgodnieniu z Organizatorem), zarejestrowana obsługa, zarejestrowani uczestnicy oraz użytkownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji internetowej przed rozpoczęciem Koli albo dokonanie rejestracji w czasie trwania konferencji, w wyznaczonym przez organizatora punkcie.
 6. Każda osoba przybyła na Kolę zobowiązana jest wylegitymować się w punkcie akredytacyjnym za pomocą ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Po potwierdzeniu akredytacji otrzyma imienny identyfikator.
 7. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie są zobowiązane przedstawić w akredytacji zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu według wzoru zamieszczonego na stronie www.
 8. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator w widocznym miejscu.
 9. Wstęp na punkty programu jest wolny, za wyjątkiem warsztatów i sesji kreatywnych, na których zasady zapisów będą osobno określone i wywieszone na tablicy obok punktu informacyjnego oraz opublikowane na stronie www.
 10. Ze względu na przepisy pożarowe każda z sal ma swoją określoną maksymalną pojemność. W przypadku jej przekroczenia obsługa ma prawo odmowy uczestnikowi wejścia do sali. Obsługa ma również prawo do kontroli czasu danego wystąpienia/punktu programu, a w przypadku przekroczenia ustalonego wcześniej limitu czasu –  do przerwania przedłużonego wystąpienia, po wcześniejszej sygnalizacji prowadzącemu.
 11. Na terenie Koli można przebywać do zakończenia ostatniego punktu programu.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy.
 13. Na terenie Koli obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek formie;
  – palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów poza wyznaczonym do tego miejscem;
  – rozstawiania, rozklejania czy innej dystrybucji materiałów reklamowych bez wcześniejszej zgody Organizatora;
  – spożywania posiłków i ciepłych napojów w salach prelekcyjnych i warsztatowych;
  – wnoszenia wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej, białej, pistoletów na kulki (replik ASG) i materiałów pirotechnicznych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 15. Organizatorzy i obsługa mają prawo brać udział w organizowanych podczas wydarzenia konkursach i turniejach.
 16. Każdy uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów oraz obsługi budynku. Osoba naruszająca prawo, w szczególności powodująca zagrożenie życia lub zdrowia i naruszająca dobra materialne innych uczestników, zostanie usunięta z Koli, a sprawa trafi do odpowiednich służb.
 17. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Koli i Organizatora.
 18. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do uczestnictwa.